L’eficàcia dels raigs UV-C en màscares de protecció respiratòria (FFR)

desinfectar màscares respiratòries del virus UVC

La manca de subministrament de màscares de protecció respiratòria (FFR) per als treballadors de l’àmbit de la salut és un problema important durant la crisi sanitària. És per això que s’està investigant per ajudar el personal dedicat a les malalties respiratòries infeccioses, on és possible la transmissió per aerosols.

Els raigs UV-C per a promoure la reutilització de mascaretes (FFR)

L’eficàcia dels raigs UV-C en superfícies ja s’ha demostrat. Tot i això, encara no estava clara la capacitat d’eradicar els agents virals d’elements reutilitzables mantenint la seva integritat.

Hi ha diversos aspectes a tenir en compte:

  • La dosi d’UV-C necessària per desinfectar completament el material;
  • Els efectes de la UV-C en les màscares (FFR);
  • La metodologia a utilitzar per a la desinfecció.

La dosi d’UV-C necessària per desinfectar màscares (FFR)

Nombrosos estudis han demostrat que una dosi adequada d’UV-C permetria desinfectar sense alterar la integritat de les màscares. (1,2,3)

Amb un registre 3, s’aplicaria una dosi de 1000 mJ / cm² per tal d’erradicar el patogen present a les màscares (FFR). Aquest resultat és molt superior al de la desinfecció convencional de superfícies, on una dosi de 7 mJ / cm² és suficient per eradicar el 99,9% dels virus i bacteris presents.

De fet, les màscares no són pròpiament superfícies ja que són poroses i el seu gruix de vegades pot ser de fins a 3 mm. Els raigs UV-C han de ser capaços de penetrar la màscara completament per a desproveir-la de qualsevol agent viral.

Pots obtenir més informació sobre l’efecte viricida i bactericida de la UV-C en diferents àmbits.

màscares respiratòries de descontaminació UVC esterilització uv covid-19

Els efectes de la UV-C en el rendiment de les màscares (FFR)

Els raigs UV-C són coneguts per la seva eficàcia en l’erradicació de cèl·lules sobre material i superfícies. És doncs primordial considerar els seus efectes sobre el rendiment de les màscares.

Malgrat la limitada informació, els resultats indiquen que una dosi d’UV-C de fins a 5000 mJ/cm2 no afecta la capacitat de filtració de màscares de protecció respiratòria (FFR) ni la seva aparença general. L’única afectació observada ocasionalment és en la subjecció elàstica.

La metodologia de desinfecció UV-C per a màscares de protecció respiratòria (FFR)

Els diferents estudis realitzats ofereixen diverses opcions:

  • Una làmpada germicida UV-C prou potent en funció de la distància necessària per arribar a les màscares (FFR);
  • Una làmpada germicida UVC que formi una unitat tancada amb ranures dedicades a penjar màscares (FFR).

En tots els casos, el càlcul de la dosi UV-C s’ha de fer abans de l’ús del dispositiu. Sense això, no podem garantir la desinfecció de les màscares (FFR) amb seguretat ni sense afectar el seu bon funcionament posterior.


Desinfectar les instal·lacions de la teva empresa també és essencial per garantir la salut dels teus empleats, descobreix el nostre article sobre aquest tema.